11 Kasım 2021 / 11 November 2021
Perşembe / Thursday
  Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C
09:00-14:00 Kongre Kayıt İşlemleri
Registration
14:00-15:30 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Fizyoterapisi
Sport Physiotherapy

Oturum Başkanı / Chair:
Dr.Mitat KOZ

Ayak Bileği Sprainslerinden Sonra Egzersiz ve Spora Dönüş
Back To Exercise and Sports After Ankle Sprains
Dr. Gül BALTACI

Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları Sonrası Egzersiz ve Spora Dönüş
Return to Exercise and Sports After Front Cross Link Injuries
Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU

Sporda Kinetik Zincir Rehabilitasyonunda Torasik Omurga Mobiltesi ve Egzersiz Reçetesi
Thorasic Spine Mobıie and Exercise Recipe in Kinetic Chain Rehabilitation in Sports
Dr. Derya ÖZER KAYA
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 1
Training and Movement Science - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Serdar Eler

Üniversite Öğrencilerinde Farklı Düzlemlerdeki El Bileği Esnekliği ile Pençe Kuvveti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
The Evaulation of the Relations Between Wrist Flexibility and Claw Force Among University Students at Different Levels
Özgür Nalbant, İsmail Temürçi, Rüstem Kale

Farklı Germe Protokollerinin Sürat, Sıçrama ve Reaktif Kuvvet Performansı Üzerine Etkisi
The Effect of Different Stretching Protocols on Speed, Jump and Reactive Strength Performance
Mehmet Gören Köse, Ayşe Kin İşler

Dayanıklılık Sporcularında Oksijen Tüketimi ve Enerji Harcamasının Kalp Atım Hızı İndeks Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Assessment of Oxygen Consumption and Energy Expenditure in Endurance Athletes by Heart Rate Index Method
Yunus Emre Ekinci, Tahir Hazır

Futbolcularda Yeni Zirve Güç Tahmin Denklemi Geliştirme
Developing a New Peak Power Prediction Equation In Soccer Players
Mehmet Gülü, Cengiz Akalan

Havalı Tabanca Sporcularının Nişan Alma Sürecinde Quiet Eye Davranışları
Quiet Eye Behaviors of Air Pistol Shooters During Aiming Task
Tonguç Vardar, Fatih Şenduran

Peroksizom Proliferatörü ile Aktive Olan Reseptör Α Geni, Uzun Mesafe Koşucuları ve Güreşçiler İçin Yeni Bir Aday Olabilir mi?
Could Peroxisome Proliferator-Activated Receptor a Gene Be a Novel Candidate for Long Distance Runners and Wrestlers?
Kadir Keskin, Melahat Kurtuluş, Mehmet Günay, Tahsin Kesici

Genç Futbolcularda Saha Testleri ile Maç Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investıgatıon of Relationships Between Field Tests and Match Performance in Young Soccer Players
Erhan Işıkdemir, Yusuf Köklü, Bilal Utku Alemdaroğlu, Alper Aşçı

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 1
Exercise and Sports Psychology - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Covid-19 Dönemi Halk Oyunları Antrenörlerinin Varoluşsal İyi Oluş ve Gelecek Kaygısı
Existential Well-Being and Future Anxiety of Covid-19 Era Folk Dance Coaches
Özge Emir, Kürşad Han Sönmez, Gözde Us

Büyük ve Genç Milli Badmintoncularda Duygusal Zekânin Yarışma Durumluk Kaygı Üzerindeki Etkisi
The Effect of Emotional Intelligence on National Senior and Junior Badminton Players Competitive State Anxiety
Savaş Dursun, Erman Doğan

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Leave Time Motivation of Students Faculty of Sports Sciences
Çağatay Dereceli, Ebru Dereceli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Çalışan Spor Yapan ve Yapmayan Personelin Yaşam Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Life Satisfaction and Burnout Levels of Working and Non-Sports Staff in Kahramanmaraş Metropolitan Municipalit

Haydar İşler, Ünal Türkçapar, Büşra Yılmaz

Sporda Psikolojik Gereksinimlerin Engellenmesi Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Adaptation of Psychological Need Thwarting Scale Into Turkish
Sinan Yıldırım, Hande Türkeri Bozkurt, Emre Bilgin, Yılmaz Yüksel, Özgür Yaşar Akyar

Spor Alanında Bilişsel Performansı Ölçen Yöntemlerin İncelenmesi
Examination of Methods Measuring Cognitive Performance in the Field of Sports

Egemen Mancı, Fırat Özdalyan, Uğur Gençtürk

POMEM Sınavlarına Hazırlanan Bireylerin Kariyer Hedef Tutarsızlığının ve Tercih Nedenlerinin İncelenmesi
Fikret Kayhalak, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Serkan Kurtipek

Psikolojik Beceri Antrenman Programı Ve Olumlu Geri Bildirimin, Hentbolcuların Öz Yeterlik İnancı Ve İsabetli Atışlarına Etkisi
The Effect of Psychological Skill Training Program and Positive Feedback on Handball Players Self-Efficacy Beliefs and their Shot Accuracy
Hakan Metan, Veysel Küçük

Taekwondo Sporcularının Sporda Psikolojik İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Determining the Psychological Needs of Taekwondo Athletes in Sports
Mehmet Kumartaşlı, Tarık Bozbulut

15:30-16:00 ARA / BREAK
16:00-17:30 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Beden Eğitimi
Physical Education

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. İbrahim YILDIRAN

Yanlışlarıyla Beden Eğitiminde Fiziksel Aktivite
Physical Activity in Physical Education with Mistakes

Dr. Hakkı ÇOKNAZ

Ağrı Dağına Tırmanış Serüveni
Climbing Adventure of Mount Ararat

Dr. Gökhan Bayraktar

Antrenörlükte Çağdaş Yaklaşımlar
Current Approaches in Coaching
Dr. Serdar ELERSözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi - 1
Sport Managament - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sema ALAY ÖZGÜL

Antrenörlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Communication Skills of Coaches

Murat Gökhan Çelebi, Rana Eti, Rıdvan Ekmekçi

Profesyonel Spor Kulüplerinde Etkili ve Verimli Takım Yönetiminin İncelenmesi
Investigation of Effective and Efficient Team Management in Professional Sports Clubs

Serdar Samur, Utku Tuna

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Mülga Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü ile Mülga Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Birleşimine Yönelik Metaforik Algıları
Metaphoric Perceptions of Employees in Provincial Directorate of Youth and Sports Regarding Mergence of Former Provincial Directorate of Credit and Dormitories Institution With Former Provincial Directorate of Youth Services and Sports
Nesil Özbay Özen

Sporcu Besin Destek Ürünlerinin Tüketim Niyetini Anlamak: Planlı Davranış Teorisi Perspektifi
Understanding Intentions To Consume Sports Nutrition Supplements: A Theory of Planned Behavior Perspective

Caner Özgen, Metin Argan, Hüseyin Köse, Bilal Irklı

Covid-19 Sürecinde Seyircisiz Ortamın Maç Çıktılarına Olan Etkisi: Türkiye Süper ve 1.Lig Futbol Ligleri
The Effect of Environment Without Spectator on Match Output During Covıd-19
Ferhat Gündoğdu

İklim Değişikliği ve Küresel Isınmanın Küresel Spor Üzerindeki Güncel Gelecekteki Olası Etkileri ile Alınan Önlemler
Nagihan Başak Sönmez, Selçuk Bora Çavuşoğlu

Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algilarının İncelenmesi: Y Ve Z Kuşağı Üzerine Bir Çalışma
Examination of Consumer Perceptions in Social Media Advertising: A Study on Generations Y and Z
Selçuk Bora Çavuşoğlu, Yağmur Güvenç

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi - 2
Exercise and Sports Psychology - 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Neşe ŞAHİN

Havalı Tabanca Atıcılarının Nişan Alma Görevi Sırasında Bilişsel Yükü
The Cognitive Load of Air Pistol Shooters During the Aiming Task
Fatih Şenduran, Tonguç Vardar

Dövüş Sporcularının Proaktif Kişilik Özelliklerinin Hedef Bağlılığına Etkisi
The Effect of Proactive Personality Features of Fighting Athletes on Target Commitment
Ceylan Işık, Nurper Özbar

Mücadele Sporcularının Kronotipine Göre Sürekli Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi
Trait Anxiety and Depression Levels of Combat Athletes According to Chronotype
Neşe Toktaş, Uğur Doğan

Üniversite Öğrencilerinin Beden İmajlarının İncelenmesi
Examining the Body Images of University Students
Nurcan Sarıkaya

Sporcularda Bağlılık: Sürekli Optimal Performans Duygu Durumu ve Spora Özgü Başarı Motivasyonuyla İlişkisi ve Metaforik Algılar
Athletes Engagement: Relation to Dispositional Flow State and Sport Specific Achievement Motivation and Metaphorical Perceptions
Hamza Ali Gökalp, Özden Tepeköylü Öztürk, Mümine Soytürk

Sporcu ve Performans Anksiyetesi
Athlete And Performance Anxiety
Maide Elif Alpay, Hüsnü Erkmen

Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Erkek Sporcularda Düşük Sportif Performans ve Tükenmişlik Sendromu
Low Sports Performance and Burnout Syndrome in Male Athletes with Sexual Dysfunction
Maide Elif Alpay

Futbol ve Yüzme Branşlarındaki Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygılarının İncelenmesi
Investigation of the Anxiety of Athletes in Football and Swimming Branches of Catching a New Type of Coronavirus (Covid-19)
Kadir Umut Kılınç, Buğra Acısu, Burcu Ertaş Dölek

Covid-19 Pandemi Sürecinde Sporcuların Koronavirüs Anksiyete Durumu ve Uyku Kalitesinin İncelenmesi
Investigation of Coronavirus Anxiety Status and Sleep Quality of Athletes During the Covid-19 Pandemic Process
Keziban Yoka, Osman Yoka, M. Behzat Turan, Sıla Atalayın

17:30-17:45 ARA / BREAK
17:45-19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
OPENING CEREMONY

AÇILIŞ ANA KONUŞMASI
OPENING MAIN KEYNOTE SPEECH

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sebahattin DEVECİOĞLU

Dr. Anthony C. HACKNEY
   
19:00 SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ GENEL KURULU
SPORT SCIENCESS ASSOCIATION GENERAL ASSEMBLY
   
12 Kasım 2021 / 12 November 2021
Cuma / Friday
  Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C
08:00-09:30 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Rekreasyon
Recreation

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Baki Yılmaz

Çok Kültürlülük ve Boş Zaman
Multiculturalism and Leisure
Dr. Suat Karaküçük

Rekreasyonu Anlatmak mı? Rekreasyonu Anlamak mı?
Describing Recreation? Or Understanding Recreation?
Dr. Fatih Bektaş

Serbest Zaman Davranışında Kültürün Sesi
The Voice of Culture in Leisure Behavior
Dr. Bülent Gürbüz

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 2
Training and Movement Science - 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Mürsel Biçer

Sezon İçi Futbol Antrenmanlarına Entegre Edilmiş 8 Haftalık Core ve Pliometrik Antrenmanların Genç Erkek Futbolcularda Vücut Kompozisyonu ve Atletik Performans Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the Effects of 8-Week Core and Plyometric Training Integrated Into in-Season Football Training on Body Composition and Athletic Performance in Young Male Footballers
Mustafa Türkmen, Harun Genç, Ali Erdem Ciğerci

Düzenli Egzersiz Yapan Kişilerin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Beslenme Alışkanlıkları ile Antropometrik Parametrelerdeki Değişimlerinin İncelenmesi
Examination of Nutritional Habits and Changes in Anthropometric Parameters During the Covid-19 Pandemic of People Doing Regular Exercise
Canan Özyurt Kurt, Mehmet Soyal

Adölesan Kadın Voleybolcularda Omuz Rotator Kaslarının İzokinetik Kuvvet Profili
Profiling Isokinetic Strength of Shoulder Rotator Muscles in Adolescent Female Volleyball Players
Yeliz Ay Yıldız, Seyfi Savaş, Gamze Çobanoğlu, Nevin A. Güzel

Türkiye Süper Ligi İlk On Sıralamasının Pandemi Öncesi ve Pandemi Sezonu Puan Tablolarının İstatistiksel Olarak Karşılaştırılması
Statistical Comparison of Turkish Super League Top Ten Rankings Pre-Pandemic and Pandemic Season Tables
Kaan Kaya, Erdem Subak, Onur Viga

Ritmik Cimnastik 2021 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Yarışmalarında, Bireysel Elit Cimnastikçilerin Vücut ve Alet Zorluklarına İlişkin Yanallık Analizi
Laterality Analysis of Body and Apparatus Difficulties of Individual Elite Gymnasts In Rhythmic Gymnastics 2021 European Championships and World Cup Competitions
Ece Aydın, Eylül Kılınçkaya, Cemre Gökçin Akkent, Kadriye Bayer, Emine Kutlay

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Öğrenme Stilleri ile Üst Ekstremite Reaksiyon Zamanı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Learning Styles and Upper Extremity Reaction Time in Healthy Young Adults
Merve Keskin, Hilal Uzunlar, Elvan Felekoğlu, Umut Ziya Koçak, Deniz Bayraktar, Derya Özer Kaya

Sağlıklı Genç Yetişkinlerde Dominant El-Göz Aynı ve Farklı Olanların Üst Ekstremite Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması
Comparison of Upper Extremity Reaction Times of Same and Different Dominant Hand-Eye in Healthy Young Adults
Merve Keskin, Hilal Uzunlar, Elvan Felekoğlu,  Deniz Bayraktar, Umut Ziya Koçak, Derya Özer Kaya

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 1
Physical Education and Sports Education - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Atilla PULUR

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Değer ve Tutum Algılarının İncelenmesi
Investigation of Secondary School Students’ Perceptions and Related to Physical Education and Sport Course
Ahmet Temel, Hüdaverdi Mamak, Murat Kangalgil

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Etik Değerlere Yatkınlık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Teachers’ and Teacher Candidates’ Levels of Inclination to Ethical Values
Murat Kangalgil, Ahmet Temel, Hüdaverdi Mamak, Tevfik Emre, Ebru Aydın

Spor ve Konservatuvar Eğitimi Alan Öğrencilerin Ritim Algılarının İncelenmesi
Investigation of Rhythm Perceptions of Students Who Got Sports and Conservatory Education
Hasan Açılmış, Deniz Bedir, Zinnur Gerek, Tarkan Tuzcuoğulları

İlkokul Öğrencilerinde Motor Beceri, Fiziksel Uygunluk ve Sosyal Beceri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Motor Skill, Physical Fitness and Social Skills in Primary Scholl Students
Bahar Tokmak, Mehmet Şahin

Muş İlindeki Spor Tesisi Yeterliliği ve Başarılı Sporcuların Yetiştirilmesi Önündeki Engeller: Nitel Bir Araştırma
Availability of Sportive Facilities in Muş Province and Barriers to Training Successful Athletes: A Qualitative Study
Oğuzhan Eroğlu, Ömer Kaynar

Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Reviewing Psychological Endurance Levels of the Students at the Faculty of Sport Sciences in Terms of Different Variables
Oğuzhan Eroğlu, Alper Karadağ, Tuba Fatma Karadağ, Ali Türker

Özel Eğitim Sınıfı Öğrencilerine Floor Curling Oyununun Öğretiminde Eş Zamanlı İpucuyla Öğretim Yönteminin Etkililiği
The Effectiveness of Simultaneous Prompting on Teaching Floor Curling Game to Special Education Class Students
Muhammed Yunusnur Nişli, Zaim Alparslan Acar, Emine Öz Nişli, Alpaslan Karabulut

Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Examination of the Attitudes of Classroom Teachers Towards the Course of Games and Physical Activities
Bekir Çar, Hasan Güler, Volkan Süral, Ersan Tolukan

09:30-09:45 ARA / BREAK
09:45-11:15 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Yönetimi
Sport management

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkan Faruk ŞİRİN

Türk Spor Politikaları bağlamında sporun kitlelere yaygınlaştırılmasının değerlendirilmesi
Evaluating the dissemination of sports to the masses in the context of Turkish Sports Policies
Dr. A.Azmi YETİM

Spor Örgütlerinde İlişki Kalitesi
Relationship Quality in Sports Organisations
Dr.Zafer ÇİMEN

Spor Yönetiminde Teori ve Uygulama
Theory and Practice in Sports Management
Dr. Oğuz ÖZBEK
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 3
Training and Movement Science - 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Emin SÜEL

Yüksek Şiddetli Skuat Önkondisyonlanma Aktivitesinin Yön Değiştirme Performansına Akut Etkisi: Kuvvet Düzeyine Göre Karşılaştırma
Acute Effect of Heavy Squat on Change of Direction Performance: Comparison by Strength Level
Taylan Aytaç, Ferhat Esatbeyoğlu, Ayşe Kin İşler

Kayakta Başarılı Olan Oğlağo Ailesine Mensup Bireylerin Genetik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation of the Genetic Characteristics of the Oğlağo Family Members Who Are Successful in Skiing
Ömer Kaynar, Harun Koç, Tolga Polat, Özge Özlem Yılmaz, Beste Tacal Aslan, Korkut Ulucan

Genç Kadın Futbolcularda 6 Haftalık Saq Antrenman Programının Bazı Teknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of 6-Week SAQ Training on Some Technical Skills of Young Female Footballers
Bahtiyar Ulaş Urhan, Yakup Akif Afyon, Olcay Mülazımoğlu

11-14 Yaş Karate Sporcularının Sıçrama Performansları ile Adımlama Mesafeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Jumping Performances and Stepping Distances of Aged of 11-14 Years Karate Athletes
Hümeyra Karakaya, Taylan Balcıoğlu, Aytekin Soykan

İki Farklı Ayak Açısıyla Yapılan Barbell Hip Thrust Egzersizinin Gluteus Maximus Kas Aktivasyonuna Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effect of Barbell Hip Trust Exercise with Two Different Foot Angles on Gluteus Maximus Muscle Activation
Özlem Töre, Bergün Meriç Bingül, Mehmet Onur Vurmaz

Badmintona Özgü Planlanan Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman Modelinin Genç Badmintoncularda Aerobik ve Anaerobik Performans Üzerine Etkisi
The Effect of High-Intensity Interval Training Model Designed for Badmınton on the Aerobic and Anaerobic Performance Among Young Badminton Players
Şahan Güzel, Mustafa Şakir Akgül

Nöromüsküler Yorgunluğun Submaksimal Koşu Testi Esnasında Gps Üniteleriyle Ölçülmesi
Measurement of Neuromuscular Fatigue with GPS Units During The Submaximal Running Test
Zeki Akyıldız, Yücel Ocak, Mehmet Günay, Filipe Manuel Clemente

Makine Öğrenme Yöntemleri, Dış ve İç Antrenman Yükü Parametrelerini Kullanarak Sakatlığı Önleyebilir Mi?
Can Machine Learning Methods Prevent Injury Using External and Internal Training Load Parameters?
Zeki Akyıldız, Erhan Çene, Alessio Rossi, Deniz Şentürk, Emre Altundağ, Cengiz Akarçeşme

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROGRAMI OTURUMU

11:15-12:45 ELSA WORKSHOP - 1

Aerobik Gücün Test Edilmesi ve Analizi
Testing and Analysis of Aerobic Power
Dr. Özgür Özkaya
Dr. Görkem Aybars Balcı
Hakan As
Sözel Sunumlar
Oral Presentations Antrenman ve Hareket Bilimleri - 4
Training and Movement Science - 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Fatih KILINÇ

Investigating Communication Skills of Coaches on Socialization and Satisfaction of Students Participating in Mashhad Football Leisure Time
Investigating Communication Skills of Coaches on Socialization and Satisfaction of Students Participating in Mashhad Football Leisure Time
Amir Zibaei, Amin Azimkhani, Vahid SaatchianFarklı Tekrarlı Sprint Protokollerinde Enerji Sistemlerinin Katkısı: Cinsiyetler Arası Karşılaştırma
Energy Systems Contribution in Different Repeated Sprint Protocols: Gender Comparison
Erkan Tortu, Tahir Hazır, Ayşe Kin İşler

Saha Antrenmanı Yapmaksızın, 9 M2 Alanda Planlanan Fonksiyonel Kuvvet Antrenmanlarının, Elit Hakemlerin Yüksek Yoğunluklu Mekik Koşusu ve Vo2max Performansına Etkileri
The Effects of Functional Strength Training Planned in 9 M2 Area Without Field Training on High Intensity Shuttle Run and Vo2max Performance of Elite Referees
Bülent Kayıtken

Süper Lig Takımlarının Pandemi Döneminde ve Öncesinde Yaptığı Maçların Müsabaka Analizi
Competition Analysis of the Matches of Super League Teams During and Before the Pandemic Period
Yaşar Tunç, Kamil Erdem

Maksimal Yoğunluklu Beceri Tabanlı Antrenmanın Genç Basketbol Oyuncularının Anaerobik Performansları Üzerine Yaşa Bağlı Etkisi
Age-Related Effect of Skill-Based Training Wiht Maximal Intensity on the Young Basketball Players’ Anaerobic Performance
Mustafa Karahan, Hüseyin Ünlü, Hamza Budak

Orff Antrenmanlarının 7-8 Yaş Kız Sporcularda Artistik Cimnastik Temel Hareketlere Etkisi
The Effect of Orff Trainings on Artistic Gymnastic Basic Movements in Girls Aged 7-8
Ömer Kılınç, Gamze Erikoğlu Örer

Hızlı Kilo Verme ve Almanın Genç Kadın Judo Sporcularının Fiziksel Performansına Etkisi
The Effect of Rapid Weight Loss and Gain on the Physical Performance of Young Women Judo Athletes
Büşra Özdek, Mustafa Karahan, İbrahim Şahin

Analysis of the Effects of Coronavirus Disease (COVID-19) on the Physical Fitness of Female Children Aged 16, Living in Kosovo
Agron Thaqi

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 2
Physical Education and Sports Education - 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hüdaverdi MAMAK

Okul Aidiyet Duygusu ile Fiziksel Aktivite Yeterlik Algısı Arasındaki İlişkinin Lise Türü Sınıf ve Cinsiyete Göre Değişimi
The Change of the Relationship Between the Sense of School Belonging and the Perception of Physical Activity Efficacy By High School Type, Class, and Gender
Mahmut Yılmaz, Fethi Arslan

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik ve Mesleki Kaygılarının İncelenmesi
The Aim of This Study is to Examine the Academic Self-Efficacy and Professional Concerns of the Students of Alanya Alaaddin Keykubat University, Department of Physical Education and Sports
Nuray Satılmış, Zeki Hakan Durna, Mustafa Kaya

Bilişsel Görev Zorluğu ve Hafif Dokunmanın Postür Kontrolüne Kombine Etkisi
The Combined Effect of Cognitive Task Difficulty and Light Touch on Postural Control
Tuğba Çelik, Pınar Akpınar Avşar, Hüseyin Çelik, Sadettin Kirazcı

Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
An İnvestigation of the Value Orientations of Physical Education Teachers in Terms of Various Variables
Nimet Korkmaz, Cansu Korkmaz Tekin, Faruk Korkmaz, Selen Uğur Mutlu, İnci Ece Öztürk

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Dönüşümcü Liderlik Algıları ile Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Physical Education Teachers’ Transformational Leadership Perceptions and Levels of Organizational Commitment
Mahmut Ulukan, Yunus Şahinler, Engin Çinibulak

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of the Self-Esteem Levels of Students Faculty of Sports Sciences
Mahmut Ulukan, İrfan Kara, Binnur Güldalı

Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığına Yönelik Farkındalık Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
A Study on Awareness Levels of Secondary School Students on Digital Game Addiction
Bekir Çar, Nurettin Konar, Aziz Onurhan Ahraz, Hasan Güler

Spora Katılan ve Katılmayan Lise Öğrencilerinde Okula Yönelik Tutum ve Akran Zorbalığına Maruz Kalma Düzeylerinin İncelenmesi: Aksaray İli Örneği
An Investigation of Attitude to School and Exposure Levels of High School Students Attending and not Participating in Sports: Case of Aksaray
İrem Kübra IŞIKDEMİR, Zekai PEHLİVAN

12:45-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH
14:00-15:30 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Yönetimi ve Rekreasyon - 1
Sport Management and Recreation - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Zafer ÇİMEN

COVID’s Impact on USA Sport
COVID’in ABD Sporu Üzerindeki Etkisi
Dr. Robert C. SCHNEIDER

Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Obezite ve Egzersiz - 1
Obesity and Exercise - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr.Selda BEREKET

Bireye özgü obezite tedavisinde güncel kavramlar
Current concepts in individualized obesity treatment
Dr. Volkan Demirhan YUMUK

Egzersiz öncesi risk analizi ve vaka örneklerinde egzersiz reçetelendirmesi
Pre-exercise risk analysis and exercise prescription in case examples
Dr.Özgür Kasımay ÇAKIR

Gelenekselden Popülere Obezite Tedavisinde Egzersiz Modelleri
Exercise Models in Obesity Treatment From Traditional to Popular
Dr. Meral Küçük YETGİN
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Tarihi-Olimpizm - 1
Sport History -Olympism - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr.Sevim GÜLLÜ

Alanya Arkeoloji Müzesindeki Sportif Nesneler
Sports Objects in Alanya Archeology Museum
Yasemin Yalçın, Umut Büyüme, Yasemin Akay

Sportif Yaşam Kültürünün Kadın Modasına Etkisi
The Effect of Sportive Life Culture on Women’s Fashion
Gülşah Polat, Hikmet Turkay

Osmanlıda Tuluk ve Matrak Oyununun Günümüze Yansıması
Reflection of the Ottoman Game Tuluk and Matrak to the Present
Fatma Demir, Nimet Haşıl Korkmaz

Modern Olimpiyat Oyunlarında Kadınların Karşılaştıkları Zorluklar ve Bu Zorlukları Aşma Çabaları
The Challenges Faced by Women in the Modern Olympic Games and Their Efforts to Overcome These Challenges
Ebru Aydın, Çetin Özdilek

Kitapta Oryantiring
Orienteering in the Book
Fatih Bektaş, Fatih Çep, Caner Kalın, Sabiha Kaya

14:00 - 18:00 Salon D / Hall D


ELSA - 1

YÜKSEK YOĞUNLUKLU İNTERVAL ANTRENMAN STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI-I
CREATING OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING STRATEGIES
Dr. Özgür ÖZKAYA, Dr. Görkem Aybars BALCI, Hakan AS
15:30-17:00 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Antrenman ve Hareket Bilimleri
Training and Movement Science

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hürmüz KOÇ

Solunum ve Nefes Aynı Kavramlar mı?
Are Breathing and Breathing the Same Concepts?
Dr. Selma KARACAN

Takım Sporlarında Antrenman Yükü Takibi
Training Load Tracking in Team Sports
Dr.Yusuf KÖKLÜ

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Sosyolojisi, Felsefesi ve Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama ve Turizm - 1
Sports Sociology and Philosophy, S/Sports Economy, Sponsorship Marketing and Tourism - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU

6222 Sayılı Kanunun Bursa İlinde Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesindeki Etkisinin İncelenmesi
An Investigation of the Effects of the Law Numbered 6222 on the Prevention of Violence and Irregularity in Sports in Bursa
Uğur Erkalan, Zaim Alparslan Acar

E-Spor İzleyiciliğinin Planlı Davranış Teorisi ile İncelenmesi
Examination of E-Sports Viewership by Planned Behavior Theory
Metin Argan, Caner Özgen, Semih Ünlü

Tokyo 2020 En Eşit Sen Misin? Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Niteliksel ve Niceliksel Eşitlik
Tokyo 2020 Are You the Most Equal? Qualitative and Quantitative Equality from a Gender Perspective
Sabiha Gizem Engin

Üretici ve Tüketici Arasındaki Dijital Köprü EN-WOM: Boks Eldivenlerine Yönelik Şikâyetlerin İncelenmesi
En-Wom the Digital Bridge Beetween Consumer and Producer: Evaluation of the Compliants Towards Boxing Gloves
Hamza Kaya Beşler, Eylem Ergün

Teori ve Pratik Kesişiminde Spor Etiği
Sports Ethics at the Intersection of Theory and Practice
Muhammet Nurullah Çakmak

Batılılaşma Ekseninde Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın ve Spor Politikaları
Early Republic Women and Sports Policies on the Axis of Westernization
Muhammet Nurullah Çakmak

Çünkü Ben Sporcuyum! Beden ve Cinsel Kimlik Etiketleri
Because I’m Athlete! Body and Sexual Identity Labels
Sabiha Gizem Engin, Veli Onur Çelik, Nur Bölükbaşı

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji - 1
Sport Biomechanics and Kinesiology - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr.Deniz ŞİMŞEK

Farklı Direnç Ekipmanları ile Yapılan Kuvvet Egzersizlerinin Kas Aktivitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Strength Exercises Performed with Different Resistance Equipments on Muscle Activity
Nurkan Yılmaz, M.Emin Kafkas

Açık Göz ve Kapalı Göz Durumlarda Gerçekleştirilen Drop Dikey Bacak İtiş Hareketine Verilen Kas Yanıtlarının İncelenmesi
Investigation of Muscle Response to Drop Vertical Leg Press Movement with Open and Closed Eyes
Merve Nur Yaşar, Murat Çilli

Haberli ve Habersiz Gerçekleştirilen Pliometrik Harekete Verilen Kas Yanıtlarının İncelenmesi
Investigation of Muscle Response to Expected and Unexpected Plyometric Motion
Merve Nur Yaşar, Murat Çilli

Farklı Beceri Düzeyine Sahip Havalı Tabanca Atıcılarının Atış Performansı Sırasında Sergiledikleri Fizyolojik Patern ve Göz Takip Stratejileri: Pilot Çalışma
Physiological Patterns and Eye Tracking Strategies of Air Pistol Shooters with Different Skill Levels During Shooting Performance: A Pilot Study
Gülçin Güler, Seçkin Tuncer, Deniz Şimşek

Badmintonda Servis Karşılama Sırasındaki Göz Takip Stratejileri: Farklı Deneyim Düzeyi Karşılaştırması
Eye Tracking Strategies During Service Reception in Badminton: Comparison of Different Experience Levels
Ece Ayaz Kanat, Semra Bıdıl, Deniz Şimşek

17:00-17:15 ARA / BREAK
17:15-18:45

 

Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) Genel Kurul Toplantısı

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 3
Physical Education and Sports Education - 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr.Levent İLHAN

Spor Lisesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Okul Türü Bağlamında Karakteristik Özelliklerinin ve Kariyer Kaygılarının Farklılaşması
Differentiation of Characteristics and Career Anxities of Sports High School Students Within the Context of Demographics and Type of the School
Uğur Karakaş, Serkan Esen, Tuna Uslu

Bireysel Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Aggression Levels of Individuals Playing Individual Sports
Yunus Şahinler, Engin Çinibulak, Binnur Güldalı

Tenisçilerin Zihinsel Dayanıklılık ve Tutkunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination of the Relationship Between Mental Toughness and Passion Levels of Tennis Players
Yunus Şahinler, Mahmut Ulukan, İrfan Kara

Zihinsel Dayaniklilik Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili
Bibliometric Profile of Postgraduate Theses on Mental Thoughness
Mesut Süleymanoğulları, Gökhan Bayraktar

Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi ile Uzaktan Beden Eğitimi ve Spor Dersi Algılarının İncelenmesi: Metafor Çalışması
Investigation of Secondary School Students’ Perceptions of Physical Education and Sports Lesson and Distance Physical Education and Sport Lesson: Metaphor Study
Ülfet Yavuz, Sevilcan Yavuz, Ekrem Levent İlhan

Bir Toplum Sağlık Sorunu Olan Suda Boğulmaların İncelenmesi
Examination of Drowning, a Public Health Problem
Adnan Turgut, Esma Kaplan

Analysis of The Biomechanical Asymmetries of Flexibility And Mobility in Female Physical Education Students
Milaim Berisha

Milli Eğitim Bakanliği Tarafından Belirlenen Kriterler Kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Performans Algılarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Performance Perceptions of Physical Eeducation and Sports Teachers Under the Criteria Determined by the Ministry of National Education
Abdullah Gümüşay

20:00-21:30 Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi - 2
Sport management - 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Akın ÇELİK

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Kurumsal İletişim, Örgütsel Bağlılık ve Performansa Etkileri: İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Örneği
The Effects of Strategic Human Resources Management on Corporate Communication, Organizational Commitment and Performance: The Case of Istanbul Youth and Sports Provincial Directorate
Murat Çelik, Tuna Uslu

U9-U13 Çocuk Futbolu Kategorilerinde Spor Şenliğine Katılan Sporcuların Futbol Algıları ve İyi Olma Hali Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Football Perception and Well-Being of the Athletes Participating in the Sports Festival in Children’s Football Categories U9-U13
Serkan Esen, Levent Yılmaz, Tuna Uslu

Türkiye’deki Spor Federasyonlarının Uluslararası Organizasyonlarda Gönüllü Seçme ve Çalıştırma Kriterlerinin İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
A Qualitative Research About Volunteers Selecting and Recruiting Criteria of Sports Federations for the International Organisations in Turkey
Teoman Karadeniz, Yeşim Albayrak Kuruoğlu

Spor Takipçilerinin Facebook ve İnstagram’da Spor Kulüpleri ile Etkileşim Kurma Motivasyonları
Sports Followers’ Motives to Engage with Sport Clubs on Facebook and İnstagram
Pelin Gönkek, Ahmet Köksal, Meral Sevinç Tırpan, Erdinç Demiray, Ramazan Timuçin Gençer

Dans Etkinliği Sadakatinin Öncülleri: Etkinlik Kimliği, İmaj ve Tatminin Rolü

Antecedents of Dance Event Loyalty: The Role of Event İdentification, Image, and Satisfaction

Caner Özgen, Hüseyin Köse, Servet Reyhan

Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışlarına Uyma Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining the Level of Compliance with the Coaches’professional Ethics
Emre Söner, Sevim Güllü

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite - 1
Physical Education and Sports in Disabilities - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr.Yüksel Savucu

Türk Medyasında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarının Yeri ve Önemi
The Role and Importance of Tokyo 2020 Paralympic Games in Turkish Media
Meltem Işık Afacan, Şenay Şule Yurtdaş

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Sürat Performansı ile Üst Ekstremite Anaerobik Güç ve Kol Uzunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Sprint Performance and Upper Extremity Anaerobic Power and Arm Length in Wheelchair Basketball
Alperen Şanal, Gökmen Özen,  Özdemir Atar

Spor Eğitimi Alan Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerinin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of the Stress Coaching Levels of Families with a Child with Autism Taking Sports Education
Menşure Aydın, Kemal Ulutürk, Aysel Pehlivan, Ayça Kaya, Sercan Karabacak

Otizm Spor Kulübü Derneklerinde Çalışan Spor Eğitmenlerinin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
Determination of Professional Satisfaction and Burnout Levels of Sports Instructors Working in Autism Sports Club Associations
Yunus Emre Ulaşan, Menşure Aydın, Hatice İlhan Odabaş, Bergün Meriç Bingül, Sercan Karabacak

Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Mesleki Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
Vocational Competency Scale Development for Students with Special Needs
Emine Büşra Yılmaz, Sevim Akşit, Yunus Arslan

Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Özel Gereksinimli Öğrenciler: Sistematik Bir İnceleme
Students with Disabilities in Physical Education and Sports Classes: A Systematic Review
Sevim Akşit, Emine Büşra Yılmaz, Bülent Ağbuğa

Diş Fırçalama Sırasında Tek Ayak Üstünde Durmanın Yaşlı Yetişkinlerin Denge Becerilerine Etkileri
The Effects of Single Leg Stance During Daily Toothbrushing on the Balance Skills of Elderly Adults
Ebubekir Aksay

7-10 Yaş Grubu Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Kaba Motor Performans Düzeylerinin Karşılaştırması – Almanya Örneklemi
Comparing the Gross Motor Performance Levels of 7–10 Age Group Children with Autism Spectrum Disorder and Typical Developing – Germany Case
Ebubekir Aksay

Beden Eğitimi ve Spor/Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulları Müdürleri Birliği (BESBİR) Toplantısı
13 Kasım 2021 / 13 November 2021
Cumartesi / Saturday
  Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C
08:00-09:30 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Koruyucu Hekimlik
Preventive Medicine

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Metin Ergün

2020 ESC Spor Kardiyolojisi ve KV Hastalıklarda Egzersiz Kılavuzu
2020 ESC Sports Cardiology and Exercise Guide in CV Diseases
Dr. Nevrez KOYLAN

Sağlıklı Yaşamda Spor Gerçekten Gerekli mi?
Is Sport Really Necessary in a Healthy Life?
Dr. Murat AKSOY

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 6
Training and Movement Science - 6

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Erkan GÜNAY

Elit Erkek Eskrimcilerde Bir Sezon Boyunca Akut/Kronik İş Yükü Oranının Takibi
Monitoring Acute/Chronic Workload Ratio for Elite Male Fencers During a Season
Enver Yıldırım, H. Yağmur Zengin, Ş. Alpan Cinemre

Spor Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of Attitudes of Students Studying at the University Sports Departments Towards in Kırıkkale Sustainability in Sport
Ozan Yağcı, Sinan Sarıca, Salih Özçelik, Furkan Nurettin Kaya

Elit Hakemlerde Maksimal Yorgunluğun Aktif Sıçrama ve Metabolik Stres Üzerine Akut Etkisi
Acute Effect of Maximal Fatigue on Counter Movement Jump and Metabolic Stress in Elite Referees
Abdurrahman Boyacı, Bülent Kayıtken

8 Haftalık Badminton Antrenmanının 8-10 Yaş Çocuklarda Seçili Fiziksel Performans Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of 8 Weeks Badminton Training on Selected Physical Performance Parameters in 8-10 Years Old Children
Osman Turna, Rüçhan İri

Dar Alan Oyunlarının U19 Futbolcularının Dayanıklılık ve Çeviklik Performansına Etkisi
The Effect of Small-Sided Games on Endurance and Agility Performance Of U19 Soccer Players

Hacı Çetin, Orhun Alp Harbili, Ahmet Bayrak

Mesafe Koşucularının Sıcak ve Soğuk Ortamda Yaptığı 5000 m Koşu Testinin Maksvo2 Ve Kan Laktat Düzeylerine Etkisi
The Effect Of 5000m Run Test Done by Distance Runners in Hot and Cold Environments on Their Maxvo2 and Blood Lactate Levels
Ali Güreş, Muhammed Ömer Eren, Şaheser Güneş

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi - 4
Physical Education and Sports Education - 4

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Beden Eğitiminde Teknoloji Araştırmalarının Bibliyometrik Analiz ve Metin Madenciliği Yöntemleri ile İncelenmesi
Investigation of Technology Research in Physical Education by Bibliometric Analysis and Text Mining Methods
Hande Büşra Eren

Pandemi Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Çevrim İçi Eğitim Uygulamalarına Teknolojiyi Entegre Etme Düzeyleri
Levels of Physical Education and Sports Teachers Integrating Technology Into Online Education Applications During the Pandemic Process
Seray Can, Fatma İlker Kerkez

E-Spor: Geleneksel Sporcular ve E-Sporcuların Gözünden Dijital Oyun ve Geleceği
E-Sport: Digital Games and Its Future From the Traditional Athletes and E-Sport Players Perspective
Betül Yüzbaşıoğlu, Tuğçe Karaşahinoğlu, Hacı Ahmet Pekel

Gençlik Takım Sporlarında Bağıl Yaş Etkisinin Ekolojik Bakış Açısıyla İncelenmesi
Examination of Relative Age Effects in Youth Team Sports from an Ecological Perspective
Ekrem Yılmaz, Koray Kılıç

Teknoloji Destekli Bir Mesleki Öğrenme Grubuna Katılan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pandemi Döneminde Teknoloji Kullanım Deneyimleri
Technology Use Experiences of Physical Education Teachers Participating in a Technology-Supported Professional Learning Community During the Pandemic Period
Nehir Kavi Şimşek, Serap Karıkaya, Deniz Hünük, Mustafa Levent İnce

Exploring Creative Learning Strategies And Their Implementation In Teaching Physical Education Through Pedo-Didactic Approach : A Case Study Of Tunisian Students
Chawki Derbeli

09:30-09:45 ARA / BREAK
09:45-11:15 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Hekimliği
Sport Medicine

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. S.Sadi KURDAK

Yaralanma Sonrası Spora Dönüş; Ne Zaman ve Nasıl?
Return to Sports After Injury; When and How?
Dr. Metin ERGÜN

Spor Yaralanmalarında Psikolojik Faktörlerin Etkileri
Effects of Psychological Factors on Sports Injuries
Dr. Seçkin ŞENIŞIK

Kulüplerde Sağlık Organizasyonu ve İş Birliğinin Önemi
Health Organization and the Importance of Cooperation in Clubs
Dr.Cem ÇETİN

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri - 7
Training and Movement Science - 7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr.M.Yavuz TAŞKIRAN

Türkiye Espor Futbol Ligi İkinci Sezonunda Atılan Gollerin Analizi
Analysıs of Goals Scored in the Second Season of Turkey Esports Soccer League
Halil Türktemiz, Halil Orbay Çobanoğlu

Elektromyostimülasyon ve Yüksek Şiddetli Direnç Egzersizinin Post-Aktivasyon Potansiyel (PAP) Üzerine Etkisi
The Effect of Electromyostimulation and High-Intensity Resistance Exercise on Post-Activation Potentiation (PAP)
Cengizhan Sarı, Mitat Koz

Futbolcularda İzokinetik Bacak Kuvveti ve Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin İlişkilerinin İncelenmesi
The Relationship Between Isokinetic Leg Strength and Body Composition Parameters in Soccer Players
Barış Gürol, Erkan Akdoğan, Abdulkerim Darendeli, İsmail Bayram

Taekwondo Sporunun Saldırganlık ve Motor Beceri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Taekwondo Sport on Aggression and Motor Skills
Zehra Gözel

Amatör Futbolcularda Farklı Önkoşullama Stratejisi Uygulamalarının Yüksek Şiddetli Tekrarlı Intervallere Akut Etkisi
The Acute Effect of Preconditioning Strategies on High-Intensity Repetitive Intervals’ in Amateur Soccer Players
Merve Köse, Furkan İlgün, Volkan Günay, Ayşe Ecem Ataman Akgün, Atakan Yılmaz

Türkiye’de Antrenörlük Ve Antrenman Biliminin Gelişmesi
Development Of Coaching And Training Science In Turkey
Caner Açıkada, Ercan Haslofça, Fehime Haslofça

Alt Ekstremiteye Uygulanan Kan Akışı Kısıtlama Antrenmanının Bacak Hacmi, Kütlesi ve Kuvveti Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Blood Flow Restriction Training Applied to the Lower Extremity on Leg Volume, Mass and Strength
Necdet Eray Pişkin, Zait Burak Aktuğ

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi - 1
Exercise and Sports Physiology - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Vedat ÇINAR

Adolesan Kadın Basketbol Oyuncularında Anaerobik Yorgunluğun Propriosepsiyon Üzerine Etkisi
The Effect of Anaerobic Fatigue on Proprioception in Adolescent Female Basketball Players
Sefa Kılıç, Muhammed Sacit Çakır, Kübra Alpay, Mehmet Soyal, Emine Atıcı, Güldal İnal Gültekin

Elektrouyarımla Egzersiz Sonrası Kas Morfolojisinin Ultrasonla İncelenmesi
An Investigation of Muscle Morphology After Exercise with Electrostimulation
Tuba Melekoğlu, Sibel Bakırcı, Yılmaz Sungur

Farklı Antrenmanların Sürat Parkurunda Oryantiring Performans Parametrelerine Etkisi
The Effect of Different Training on Orienteering Performance Parameters in the Sprint Race
Nasuh Evrim Acar, İrfan Yıldırım

Hamstring Kaslarına Uygulanan Foam Roller Uygulamasının Yüksek ve Düşük Hızlı İzokinetik Test Sırasındaki Diz Kuvvet, Eklem Hareket Açıklığı ve Yorulma Özellikleri Üzerindeki Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Deneme
The Effects of Foam Rolling Application of Hamstring Muscles on Knee Strength, Range of Motion and Fatigue Characteristics During High Vs. Low Speed Isokinetic Testing: A Randomized Controlled Trial
Nasuh Evrim Acar, Gökhan Umutlu, Gizem Akarsu, Derya Selda Sınar, Erkan Güven, Merve Palalı, İrfan Yıldırım

Sporda Yorgunluk ve Toparlanma Stratejileri
Fatigue and Recovery Strategies in Sport
Yusuf Ulusoy

Egzersize Bağlı Oluşan Hipohidrasyon (~%1) Koşulunda Beyinde Oluşan Hemodinamik ve Kognitif Yanıtlar
Hemodynamic and Cognitive Responses of the Brain Under the Exercise-Induced Hypohydration (~1%) Condition
Erdem Uylas, Egemen Mancı, Çağdaş Güdücü, Cem Şeref Bediz, Erkan Günay

10:00 - 12:00 Salon D / Hall D


ELSA - 2

YÜKSEK YOĞUNLUKLU İNTERVAL ANTRENMAN STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI-II
CREATING OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING STRATEGIES
Dr. Özgür ÖZKAYA, Dr. Görkem Aybars BALCI, Hakan AS
11:15-12:45 Davetli Konuşma
Keynote Speech

Psikososyal Alanlar
Physico Social Fields

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Sami MENGÜTAY,

Dr.Nadhim AL-WATTAR
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon - 1
Sports Injury Prevention and Rehabilitation-1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Yücel Ocak

Adölesan Bireylerde Skapular Diskinezi Omuz Sağlığı Profilini Etkiler Mi?
Does Scapular Dyskinesis Effect Shoulder Health Profile in Adolescents?
Sercan Yıllı, Elif Turgut

Polislik Parkuruna Hazırlanan Bireylerin Yaralanma Bölge/Sayısı ve Ergojenik Destek Kullanımı
Injury Properties and Use of Ergogenic Support of Individuals Preparing for the Police Physical Ability Test
İsmail Kaya, Burak Karaaslan

Antrenörlerin Kadın Sporcu Üçlemesi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi
Investigation of Coaches Knowledge, Attitudes, and Behaviors About the Female Athlete Triad
Ahsen Oğul, Sabriye Ercan

Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları Olan Obezite Hastalarında Ameliyat Zamanlaması ve Uzun Dönem Sonuçlarımız
Timing of Surgery and Our Long-Term Results in Obesity Patients with Anterior Cruciate Ligament Injuries
Ahmet Serhat Genç

Foam Roller ile Kendi Kendine Uygulanan Miyofasyal Kas Gevşetme Yönteminin Gecikmiş Kas Ağrısı Üzerine Etkileri
The Effect of Myofascial Release Method with Self-Foam Roller on Delayed Onset Muscle Pain
Merve Palalı, İrfan Yıldırım

Covid-19 Geçiren Elit Düzey Sporcularin Hastalık Sonrası Değerlendirilmesi
Post-Dısease Evaluation of Elite-Level Athletes with Covid-19
İsmail Kaya, Burak Karaaslan, Gökhan Büyüklüoğlu, Selçuk Gül

Farklı Beceri Düzeyine Sahip Havalı Tabanca Atıcılarının Atış Performansları Sırasındaki Ayak Plantar Basınç Dağılımları : Pilot Çalışma
Plantar Pressure Distribution of Different Level Air Pistol Shooters During Shooting Performance: A Pilot Study
Selda Yılmaz, Feridun Fikret Özer, Deniz Şimşek

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Yönetimi - 3
Sport management - 3

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Azmi Yetim

Modern Futbol Yönetiminde Medya ve Pazarlama: Başakşehir Fk Örneği
Media and Marketing in Modern Football Management: The Case of Başakşehir Fk
Bihter Uzel, Hakan Katırcı

Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Akademisyenlerin Karanlık Kişilik ve Kişi-Örgüt Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Dark Personality and Person–Organization Fit of Academics in Higher Education Institutions Giving Sports Education
Gamze Durmuş, Pınar Karacan Doğan

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının İncelenmesi
Examination of Communication Skills Perceptions of Students Faculty of Sports Sciences
Fatih Dinç, Ahmet Erdi Avanoğlu, Alptuğ Soyer

Spor Bilimleri Fakültesinin Kültür Tipolojsi ve Yönetim Yaklaşımları Analizi (Türkiye Perspektifinden Bir Örnek İnceleme)
Analysis of Cultural Typology and Management Approaches of Faculty of Sport Sciences (A Case Study from Turkey’s Perspective)
Serdar Samur, Bahar Ünsal Yılmaz, Merve Üsküplü

Türkiye’de Çift Kariyer Yolunda Sporcu Öğrenciler: Eğitim Mi Spor Mu İkilemi
Athlete Students on a Dual Career Path in Turkey: Education or Sports Dilemma
Funda Koçak, Begüm Yaşar Sönmez, Sena Nur Doğusan

Covid-19 Normalleşme Adımları Kapsamında Eskrim Antrenör ve Hakemlerinin Süreç Değerlendirmesi
Process Assessment of Fencing Coaches and Referees Within the Scope of The Covid-19 Normalization Steps
Yusuf Barsbuğa

Milli Sporcuların Devşirme Sporculara Yönelik Metaforik Algıları
Metaphorical Perceptions of National Athletes Towards Foreing-Born Athletes
Özgün Parasız, Alperen Halıcı, Ali Eraslan

12:45-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH

E-Poster Oturumu
E-Poster Session

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Akın ÇELİK
14:00-15:30

Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor Sağlık - 1
Sport and Health - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Meral KÜÇÜK YETGİN

Kas Yorgunluğunun Nöromusküler Mekanizmaları
Neuromuscular Mechanisms of Muscle Fatigue
Dr. Hamidollah Hassanlouei


Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri-7
Training and Movement Science -7

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Rüchan İRİ

Basketbol Gençler Ligi’nin Boylamsal Analizi
Longitudinal Analysis of Basketball Youth League
Ramazan Taşçıoğlu, Umut Sezer, Ayşegül Funda Alp, Nalan Aksakal, Serdar Kocaekşi

11-12 Yaş Grubu Futbol Oynayan Erkek Çocukların Fiziksel Özellikleri ve Biyomotor Performanslarının Bağıl Yaş Etkisi Açısından İncelenmesi
Physical Characteristics and Motor Performance of 11-12 Age Group Male Footballers by Relative Age Effect
Muharrem Atalay

Solunum Kası Isınma Egzersizlerinde En Önemli Basınç Yüzdesi Kaçtır?
What is the Most Important Percentage of Pressure in Respiratory Muscle Warm-Up Exercises?
Serkan İbiş, Gönül Yavuz, Songül Kurt, Necdet Eray Pişkin, Zait Burak Aktuğ

Futbolcularda Oksijen Tüketimi ve Enerji Harcamasının Kalp Atım Hızı İndeks Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Oxygen Consumption and Energy Expenditure in Soccer Players by Heart Rate Index Method
Ekrem Yılmaz, Tahir Hazır

16-18 Yaş Arası Genç Futbolcularda Fonksiyoninel Hareket Değerlendirme (FMS) Testi Asitmeri Ölçümleri ile Performans Asimetrileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Functional Movement Evaluation (FMS) Test Asymmetry Measurements and Performance Asymmetries in Young Football Players Aged 16-18
Dolunay Saray, Özlem Kırandı, Mustafa Erol, Alper Çıkıkcı, Özgün Miraç Özçilingir

Sedanter Bireylere Uygulanan Solunum Kası Isınma Egzersizinin Solunum Fonksiyonlarına Etkisi
The Effect of Respiratory Muscle Warm-Up Effect On Respiratory Functions Applied to Sedentary Individuals
Zait Burak Aktuğ, Songül Kurt, Necdet Eray Pişkin, Gönül Yavuz, Serkan İbiş

Kadın Voleybolcularda Dinamik Kuvvet İndeksi-Reaktif Kuvvet İndeksi ve Kuvvet Hız Profilini Etkileyen Parametreler
Parameters Affecting Dynamic Force Index-Reactive Force Index and Force Velocity Profile in Female Volleyball Players
Banu Kabak, Berk Çanakçı, Gökhan Deliceoğlu

Buz Hokeyi Sporcularında Force Plate Ve G- Force Değerleri Şut Hızı ile İlişkili Midir?
Are Force Plate and G-Force Values Associated with Shot Speed in Ice Hockey Athletes?
Müslim Ertuğrul Kayışoğlu, İlyas Karakaş, Cengiz Akarçeşme, Emre Bağcı, Kadir Keskin

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Fizyolojisi-2
Exercise and Sports Physiology - 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Abdülkerim Kasım Baltacı

Fiziksel Yorgunluğun Kognitif Performans Üzerine Etkisi
The Effect of Physical Fatigue on Cognitive Performance
Şevval Buse Alsoy, Erdem Uylas, Denizhan Türkmen, Çağdaş Güdücü, Cem Şeref Bediz, Erkan Günay

Taekwondo Sporcularında Dinamik Germenin Anaerobik Performansa Etkisi
The Effect of Dynamic Stretching on Anaerobic Performance in Taekwondo Athletes
Tolga İslamoğlu, Cem Şeref Bediz, Erkan Günay

Spor Lisesi Öğrencilerinin Yeni Tip Koronavirüse ( Covid 19 ) Yakalanma Kaygısının İncelenmesi (Doğu Anadolu Bölgesi Örneği)
Examination of Sports High School Students 'Anxiety About Getting a New Type of Coronavirus (Covid-19) (Sample Case of Eastern Anatolia Region)
Harun Koç, Alper Karadağ

Gençlik ve Spor Bünyesindeki Sporcuların Yeni Tip Koronavirüse ( Covid-19 ) Yakalanma
Examination of the Concerns of Youth and Sports Athletes About the New Type of Coronavırus) (Example of the City of Muş)
Harun Koç, Alper Karadağ

 

15:30-17:00 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Psikososyal Alanlar
Physico Social Field

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Birol Doğan

Osmanlı-Türk Süreli Yayınlarında Sporun Temsili: Başlangıç ve Gelişim Evreleri
Representation of Sports in Ottoman-Turkish Periodicals: Beginning and Development Stages
Dr. İbrahim YILDIRAN

Sporda Çocukların Görünümü: Sporda Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma
Appearance of Children in Sports: Children's Rights and Child Protection in Sports
Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Futbolcular da İnanç, Batıl İnanç ve Farklı Davranış Eğilimleri
Beliefs, Superstitions and Different Behavior Tendencies in Footballers
Dr. Yücel OCAK

Özel Sporcular ve Ebeveyn Yansımaları
Special Athletes and Parent Reflections

Dr. Ekrem Levent İLHAN
ELSA WORKSHOP-2

Alt Ekstremitede Kaslararası Koordinasyonun EMG ile Değerlendirilmesi
The Evaluation of Lower Extremity Intermuscular Coordination using EMG
Dr. Hayri Ertan
Abdülkerim Darendeli (PhD Candidate)
Merve Gül
Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon-1
Recreation - 1

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Bülent GÜRBÜZ

Edirne İlinde Bulunan Tekstil Satış Mağazalarında Çalışan Bireylerin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarına Engel Olan Faktörler
Factors Preventing Individuals Working in Textile Stores in Edirne From Participating in Recreational Activities
Hayri Şen

Prostat Kanseri Hastalarına Rekreatif Amaçlı Yaptırılan Kürek Egzersizlerinin Fiziksel Uygunluk ve Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi
Investigate the Effect of Recreational Rowing Exerciseson The Physical Fitness and Guality of Life of Who Had Undergone Prostate Treatment
Murat Türker, Menşure Aydın, Elif Köse, Bergün Meriç Bingül, Çiğdem Bulgan

Dağcılık - Heyecan Arayışı ve Ölüm Kaygısı Üzerine Bir İnceleme
Mountaineering - A Study on Sensation Seeking and Death Anxiety
Burak Gürer

Cimnastik Sporcularının Ahlaki Karar Alma Tutumlarının Antrenörlerinin Sportmenlik Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Moral Decision-Making Attitudes of Gymnastics Athletes on the Sportsmanship Behavior Characteristics of Their Trainers
Recep Cengiz, Salih Kurul

Rekreasyon Uzmanı Mesleki Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Development of the Recreation Expert Professional Competence Scale
Kerem Yıldırım Şimşek

Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Bireysel Sporlar ile Takım Sporlarındaki Beceri ve Koordinasyon Özelliklerinin Araştırılması (Erzurum Örneği)
Investigation of the Skill and Coordination Characteristics of Recreation Students in Individual Sports and Team Sports (Erzurum Case)
Ahmet Şirinkan, Necip Fazıl Kishalı

Covid-19 Pandemi Öncesi ve Sürecinde Basketbol ve Muay Thai Sporcularının Ciddi Boş Zaman Alışkanlıklarındaki Değişimin İncelenmesi
Investigation of the Change in Serious Leisure Habits of Basketball and Muay Thai Athletes Before and During the Covid-19 Pandemic
Günnur Hastürk, Müge Akyıldız Munusturlar

17:00-17:15 ARA / BREAK
17:15-18:45 Davetli Sempozyum
Invited Symposium

Spor ve Sağlık
Sport and Health

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Hayri ERTAN

Spor Bilimlerinde Deney Hayvanlarının Kullanımı
Use of Experimental Animals in Sports Science
Dr. Vedat ÇINAR

Siz Siz Olun Hareketsiz Kalmayın
Be You Dont Stay No Movement
Dr.Erdinç ŞIKTAR

Metabolik Hastalıklarda Egzersiz
Exercise in Metabolic Diseases
Dr. Mehtap MALKOÇ

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Spor Sosyolojisi, Felsefesi
Sports Sociology and Philosophy
Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama-2
Sports Economy, Sponsorship and Marketing- 2

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Tekin Çolakoğlu

Dopingin Toplumsal Boyutuyla İncelenmesi: Queen’s Gambit Örneği
Examining Doping with Its Social Dimension: The Example of Queen's Gambit
Mustafa Narin, Sümeyye Demircioğlu, Hakan Kolayiş

Queen’s Gambit Dizisinin Sporda Din-İdeoloji Çerçevelerinde İncelenmesi Investigation of Queen's Gambit Series in the Frames of Religion-Ideology in Sport
Mustafa Narin, Sümeyye Demircioğlu, Hakan Kolayiş

Investigating the Effective Factors on Web Browsing (Cyber Loafing) of Human Resources in Sport Organizations (Case Study: Youth and Sports Ministry)
Investigating the Effective Factors on Web Browsing (Cyber Loafing) of Human Resources in Sport Organizations (Case Study: Youth and Sports Ministry)
Amir Hossein Ashoftehpoor, Vahid Saatchian Saatchian, Amin Azimkhani, Bahador Azizi, Malihe Sadat Aghaei Shahri

Kadınların Fiziksel Aktivite Katılımında Serbest Zamanın Anlamı ve Kültür
The Meaning of Leisure Time and Culture in Participation of Women in Physical Activity
Sinem Parlakyıldız, Funda Koçak

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Özel Sektöre Yönelik İstihdam Edilebilirlik Algılarının İncelenmesi
Research of Employability Self-Perceived of Sports Sciences Faculty Students Towards the Private Sector
Emin Kerem Erkadam, Murat Özsoy, Ahmet Özsoy

Endüstriyel Futbol Çağında Futbol Kulüplerinin Ulusal ve Uluslararası Rekabet Edebilirlik Olanaklarının Dünya Sistemleri Analizi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
National and International Competitiveness Possibilities of Football Clubs in The Age of Industrial Football From the Perspective of World System Analysis
Onur Hasan Özgün, Özgür Üşenmez

Bireysel ve Takım Sporların Bireyin Yaşam Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Individual and Team Sports on the Life Skills of the Individual
Ahmet Ferdi Koç,  Mehmet Kara

Fenomenolojik Araştırmanın Kuramsal Temelleri ve Spor Alanındaki Başarılı Örnekleri
The Theoretical Basis of Phenomenological Research and Its Successful Examples in Sports Studies
Ahmet Araşan

Fenomenolojik Betimlemenin Kısıt ve Çelişkilerine Karşı Hermenötik Fenomenoloji ve Spor Alanında Uygulanışı
Hermeneutical Phenomenology Against the Limitations and Contradictions of Phenomenological Description and Its Applications in Sports
Ahmet Araşan

Workshop
Workshop

Beden Hareketleriyle Ritim Eğitimi
Rhythm Training with Body Movements

Oturum Başkanı / Chair:
Dr. Zinnur GEREK
20:00-21:30   Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite-2
Physical Education and Sports in Disabilities – 2

Oturum Başkanı / Chair:
Levent İlhan

Down Sendromlu ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Motor Koordinasyon Düzeylerinin Karşılaştırması. Fazla Kilo Motor Koordinasyonu Etkiler Mi?
Comparison of Motor Coordination Levels of Children with Down Syndrome and Normally Developed Children. Does Excess Weight Affect Motor Coordination?
Ebubekir Aksay, Damla Selin Yıldırım

Özel Eğitim Kurum Yöneticileri Perspektifinden Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Uygulamaları: Fenomenolojik Bir Yaklaşım
Adapted Physical Activity Implementations from the Perspective of Private Education Institution Administrators: A Phenomenological Approach
Halil Sarol, Türkü Nazlı Güloğlu, Rıfat Kerem Gürkan, Davut Budak

Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinde Su Terapisi Alan Zihinsel ve Fiziksel Olarak Problem Yaşayan Bireylerin Gelişimlerinin Araştırılması
Investigation of the Physical and Psychological Development Challenged Individuals Receiving Water Therapy in a Private Education Rehabilitation Center
Ahmet Şirinkan

İşitme Engelli Çocuklara Uygulanan Tenis Egzersizlerinin Motor Becerilerine Katkısının Araştırılması
Investigation of the Contribution of Tennis Exercıses Which is Applied to Hearing-Impared Children to Motor Skills
Ahmet Şirinkan

8-10 Yaş İşitme Engelli İlkokul Çocuklarına Uygulanan Futbol İçerikli Eğitsel Oyunların Psiko-Motor Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
The Study of the Effects of Football Thematic Educational Games Applied to 8-10 Years Elementary Deafnes Students to Psycho-Motor Skills
Ahmet Şirinkan, Nazım Saraçoğlu

Otizm Spectrumlu 10 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Terapotik Rekreasyon Amaçlı Hareket ve Egzersiz Programının Motor Beceriye Etkisinin Araştırılması
The Investigation of the Effect of Mobility and Executive Program on Motor Skills for Therapy of Therapeutic Recreation Applied to 10 Children's Children with Otism Spectrum
Ahmet Şirinkan, Sertaç Erciş

Egzersiz ve Sporun Down Sendromu Olan Çocuklar Üzerine Etkileri: Sistematik Bir Derleme
Effects of Exercise and Sport on Children with Down Syndrome: A Systematic Review
Selen Uğur Mutlu, Nimet Korkmaz

Engelli Sporcularda Covid-19 Fobisinin İncelenmesi
Examination of Covid-19 Phobia in Athletes with Disabilities
Bihter Akınoğlu, Hüseyin Günaydın, Tuğba Kocahan

 
14 Kasım 2021 / 14 November 2021
Pazar / Sunday
  Salon A / Hall A Salon B / Hall B Salon C / Hall C
08:00-09:30 Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Antrenman ve Hareket Bilimleri-8
Training and Movement Science 8

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Yusuf KÖKLÜ

Basketbolda Yorgunluğun Serbest Atış Başarısına Etkisi: Yaş Arttıkça Yorgunluk Sonrası Performans Değişir Mi?
The Effect of Fatigue on Free Throw Success in Basketball: Does Performance Change After Fatigue As Age Increases?
Çağdaş Özgür Cengizel, Ceren Suveren-Erdoğan, Burcu Ertaş-Dölek, Elif Cengizel

Kısa Süreli Core ve Pliometri Antrenmanları Genç Erkek Futbolcularda Somatotipi Farklılaştırır Mı?
Do Short-Term Core and Plyometric Trainings Differentiate Somatotype in Young Male Soccer Players?
Zaid Kazi Gasim, Elif Cengizel, Çağdaş Özgür Cengizel

Olimpiyat Oyunlarında Basketbol Maçlarının Şut Analizi
Shot Analysis of Basketball Matches in Olympic Games
Çağdaş Özgür Cengizel, Seyfi Savaş, Ömer Şenel

Kadınlarda Fiziksel Aktivite ile Algılanan Stres ve Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Physical Activity and Perceived Stress and Happiness Levels in Women
Zeynep Kutlu, Serkan İbiş, Zait Burak Aktuğ

U16 Yaş Grubu Basketbol Oyuncuların Sıçrama Özelliklerinin İki ve Üç Sayılık Atış Başarısına Etkisi
The Effect of Jumping Characteristics of U16 Age Group Basketball Players on Two and Three Point Shooting Success
Azad Yılmaz, Mukaddes Yinanç, Ecem Şüküfe Gürler, Rıdvan Çolak

2000-2021 Yılları Arasında Doms (Delayed Onset Muscle Soreness) Üzerine Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Examination of the Studies on Doms (Delayed Onset Muscle Soreness) Between 2000-2021
Ayşe Eda Kınacı, Ramazan Bayer

Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularında Eksentrik Kuvvet Oranının Şut Performansı ile İlişkisi
The Relationship Between Eccentric Strength Ratio and Shooting Performance for Wheelchair Basketball Players
Selim Demirdağ, Seyfi Savaş, Gamze Çobanoğlu, Nevin A. Güzel

Study of Some Visual Functions and Functional Variables of the Respiratory and Nervous Systems and Their Relationship to the Level of Achievement of Air Rifle Shooting
Study of Some Visual Functions and Functional Variables of the Respiratory and Nervous Systems and Their Relationship to the Level of Achievement of Air Rifle Shooting
Thaer Dawood Salman, Ghusoon Natiq Abdulhameed

Kadın Sporculara Uygulanan Core Egzersizlerinin Çeviklik, Sürat ve Dikey Sıçrama Performansları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Core Exercises Applied to Female Athletes on Agility, Speed and Vertical Jump Performance
Emrah Şengür, Gürkan Yılmaz

Türkiye Futbol Süper Liginin Teknik, Taktik ve İstatistiksel Açıdan İncelenmesi (2015-2020 Sezonları)
The Analysis of Turkish Football Super League from a Technical, Tactical and Statistical Perspective (2015-2020 Seasons)
Oğuz Gürkan, Recep Sürhat Müniroğlu

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi-5
Physical Education and Sports Education 5

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Gökhan BAYRAKTAR

Havalı Tabanca: Hedefte Ne Var?
Air Pistol: What's on Target?
Olcay Avşar

Alp Disiplini Yapan Erkek Kayakçılar ile Sedanter Bireylerin Reaksiyon Zamanı, Dikkat ve Denge Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison of Reaction Time, Attention and Balance Performances of Alpine Skiers and Sedentary Individuals
Yaşar Yaşar, Gonca İnce

Spor Lisesi Yetenek Sınavı Öğrenci Seçimine Farklı Bir Bakış Açısı (Bursa İli Örneği)
A Different Perspective on Student Selection for the Sports High School Aptitude Exam (Example Of Bursa Province)
Ayben Tomruk, Osman Büyükkal, Sadık Değirmenci, Nimet Haşıl Korkmaz

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Becerilerinin Belirlenmesi
Determining the Educational Game Playing Skills of Physıcal Education and Sports Teachers
İsmail Polatcan

Ortaöğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitimle Yapılan Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Sosyal Becerileri Üzerinde Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Attitudes Towards Physical Education Lessons Conducted with Distance Education in Secondary Education Institutions on Social Skills
Zeynep Eren, Mehdi Duyan, Mesut Ak

Futbolda Oyun Eğitiminin Sporda Ahlaktan Uzaklaşma ve Karakter Gelişimi Üzerine Etkisi
The Effect of Game Training in Soccer on Moral Detachment and Character Development in Sports
Fethi Arslan, Fadıl Çiçek

Minikler Kategorisi (9-14 yaş) Türk Okçular Arasında Bağıl Yaş Etkisinin Varlığı Analize Bağlıdır
The Existence of Relative Age Effects among Turkish Youth Archers Depends on the Analysis
Emrah Aslan, David Hancock

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Rekreasyon-2
Recration 2

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Funda Koçak

Covid-19 Pandemi Sürecinde Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ve Rekreasyonda Algılanan Sağlık Çıktılarının İncelenmesi
Investigation of Psychological Resilience Levels of Individuals and Perceived Health Outcomes of Recreation During the Covid-19 Pandemic Process
Tolga Beşikçi, Esra Emir, Emrah Özdemir, Ezgi Abay

Türk Rekreasyon Tarihi: Geçmişini Bilmeyen Geleceğe Yön Veremez!
Turkish Recreation History: He Who Doesn’t Know His Past Cannot Direct His Future!
Kerem Yıldırım Şimşek, Aylin İlkay, Elif Mamaş, Ali Ekber Ün

Ciddi Boş Zaman Aktivite Tatmini Ölçeği
Serious Leisure Activity Satisfaction Scale
Çağla Ayna, Hüseyin Gümüş, N. Bilge Uzun

The Effectiveness of Sport Organizations Management on Sports Leisure Time Decisions and Communicative Skills of Iraq Sports and Youth Administration Staff
The Effectiveness of Sport Organizations Management on Sports Leisure Time Decisions and Communicative Skills of Iraq Sports and Youth Administration Staff
Amin Azimkhani, Ahmad Mushtak, Yaghoob Badri Azarin, Fatemeh Abdavi, Mutlu Turkmen

Pandemi Sürecinde 20 Yaş Altı Bireylerin Boş Zaman Davranışları
Leisure Behaviors of Individuals Aged 20 and Under During Pandemic
Hamza Tarık Gencer, Emine Asena Uzun, Nur Zeynep Gülay

Pandemi Sürecinin Sosyal Hayata Etkileri: Y ve Z Kuşağı Üzerine Bir İnceleme
Effects of the Pandemic Process on Socialization: An Examination on Generation Y and Z
Nur Zeynep Gülay, Emine Asena Uzun, Hamza Tarık Gencer

Spor Yapan ve Yapmayan Engelli Bireylerin Facebook Kullanım Amaçları ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Facebook Usage Purposes and Loneliness Levels of Disabilities Who Do and Do Not Sport
Günnur Hastürk, Müge Akyıldız Munusturlar, Süleyman Munusturlar

Boş Zamanlarında Egzersiz Yapan ve Yapmayan Bireylerin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Analizi
Analysis of the Social Emotional Learning Skills of Individuals with and Without Exercise in Their Leisure Time
Ecem Türkmen, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Serkan Coşkun, Beyza Merve Akgül

Pilates Yapan Bireylerde Serbest Zaman Engelleriyle Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi
Investigation of Strategies to Cope with Leisure Time Barriers in Pilates Participants
Ecem Türkmen, Tebessüm Ayyıldız Durhan, Beyza Merve Akgül

Üniversite Öğrencilerinin Sportif Rekreasyonel Aktivitelere İlişkin Sağlık İnancı
Health-Beliefs on Sportive Recreational Activities of University Students
Mehmet Şükrü Rona, Beyza Merve Akgül,  Tebessüm Ayyıldız Durhan, Ecem Türkmen

09:30-09:45 ARA / BREAK
09:45-11:15 Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Sporda Beslenme
Exercise and Sport Nutrition

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Erdin ŞIKTAR

Bingöl Üniversitesi ve Kerkük Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü Öğrencileri Arasında Enerji İçeceği Tüketiminin ve Bilincinin İncelenmesi
An Investigation of Energy Drink Consumption and Awareness Among the Students of Bingöl University and Kirkuk University Sports Sciences Department
Mustafa Türkmen, Amjed Alı Flayyıh Al-Attabi, İdris Kayantaş, Harun Genç

Paralimpik Sporcuların Vücut Bileşimi, Beslenme ve Hidrasyon Profili
Body Composition, Nutrition and Hydration Profile of Paralympic Athletes
Tuğba Kahvecioğlu, Şule Aktaç

Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerin Egzersiz Özellikleri, Beden Kütle İndeksleri ve Yeme Tutumları Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Exercise Features, Body Mass Indexs and Eating Attitudes of Individuals Who Do Regular Exercise
Hilal Doğan Güney, Pınar Göbel


Türk Kahvesi El-Pençe ve Sırt-Bacak Kuvvetini Artırır
Turkish Coffee Increases Hand-Grip and Back-Leg Strength
Raci Karayiğit

Elektromyostimülasyon Uygulamasının Diyet Yapan ve Yapmayan Kişilerde Vücut Kompozisyonu Üzerinde Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Electromyostimulation Design on Body Composition in Dieters and Non-Diets
Hilal Doğan Güney, Neslihan Akçay, Samet Kaplan, Pınar Göbel, Mustafa Şakir Akgül

Covid-19 Salgını Döneminde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yeme Tutumu Durumlarının İncelenmesi
Investigation of the Eating Attitude Status of Students Faculty of Sports Sciences During the Covid-19 Epidemic
Emin Süel, Emrah Şengür, İzzet Turasan

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Egzersiz ve Spor Psikolojisi-3
Exercise and Sports Psychology - 3

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Hakkı ÇOKNAZ

Fiziksel Aktivitenin Okul Öncesi Çocuklarda Yürütücü İşlev ve Ahlaki Zeka Üzerindeki Etkisi
Effect of Physical Activity on Executive Function and Moral Intelligence of Preschoolers
Amin Azimkhani, Ayub Babaie, Motaharealsadat Khaddi

Milli Sporcuların Zaman Kullanım Stilleri ile Uyku Davranış Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Time Usage Styles and Sleep Behavior Levels of National Athletes
Mehmet Ceylan, Buğra Akay

Spora Yönelim Tercihlerinin Pandemi Korkusu Üzerine Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Sports Orientation Preferences On Fear Of Pandemic
Umut Çoknaz, Çetin Özdilek

Orta Yoğunluklu Devamlı ve Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Dayanıklılık Egzersizlerinin Bireylerin Duygu-Durum Skorları Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma
The Effect of Moderate-Intensity Continuous and High-Intensity Intermittent Endurance Exercises on Individuals' Mood Scores: A Pilot Study
Alara Eylül Enginler, Murat Sükuti, Cansın Özgör

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Covid 19 Sürecinde Psikolojik Sağlamlik Düzeylerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Psychological Strength Levels on Happiness Levels of I Faculty of Sports Sciences Students in the Covid-19 Process
Gökhan Dokuzoğlu, Murat Özmaden, Yasin Yıldız, Ali Çevik

Kadın Basketbolcuların Algıladıkları Antrenör Davranışlarının Antrenör Cinsiyeti, Eğitim Düzeyi ve Kademesine Göre İncelenmesi
Investigation of Perceived Coach Behaviors of Female Basketball Players Based on Coach Gender, Education and Coaching Level
Biyce Sezen Yeğin, Ahmet Yapar, Yasin Akıncı

Zihinsel Antrenman ile Zihinsel Performansı Geliştirme
Developing Mental Performance with Mental Training
Rıdvan Ekmekçi, Bülent Okan Miçooğulları

Kişileri Ultra Maraton Koşmaya Motive Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Factors That Move People to Run Ultra Marathon
Ayşe Eda Kınacı, Serkan Düz, Ramazan Bayer

Spor Yapan Öğretmen Adaylarının Affetme Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Teacher Candidates Taking Sports Levels of Forgiveness Examination in Terms of Some Variables
Aygül Çağlayan Tunç, Kenan Sivrikaya

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık-1
Physical Activity and Health - 1

Oturum Başkanı/Chair:
Atakan Yılmaz

Pilatese Katılımın Sağlıklı Yaşam Biçimlerine Etkilerinin Yaşa, Katılım Süresine ve Medeni Hale Göre İncelenmesi
Investigation of the Effects of Pilates Participation on Healthy Lifestyles by Age, Participation Period and Marital Status
Ceren Ağaoğlu, Kaan Kaya, Şaban Onur Viga, Gülhan Erdem Subak

Metabolik Hastalıklar, Fiziksel Aktivite ve Genler Arasındaki İlişki
Relationship Between Genes, Physical Activity & Metabolic Diseases
Mesut Cerit, Metin Dalip, Damla Selin Yıldırım

Yetişkin Bireylerin Covid-19 Döneminde Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
Physical Activity Levels of Adults During the Covid-19 Period: A Mixed Method Study
Nihan Ertuğrul, Yeşim Albayrak Kuruoğlu

Teknokent Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Demografik Özelliklerinin İş Performansı ile İlişkisinin İncelenmesi
Examining the Relationship Between Demographics, Healthy Lifestyle Behaviors, and Work Performance in Technopolis Employees
Hakan Kuru, Elçin Sakmar Balkan, Yeşim Aydın Son, Mustafa Levent İnce

Spor Yaralanmasına Bağlı Diz MR 'I Çekilen Olguların Analizi
Analysis of Cases with Knee MRI Due to Sports Injury
Ahmet Serhat Genç

Biofit Eş Zamanlı Fiziksel ve Bilişsel Antrenman Sistemiyle Egzersizin Milli Sporcularda Memnuniyet Düzeyi
Pleasure Level of Exercise in National Athletes with BioFIT Simultaneous Physical and Cognitive Training System
Cansın Özgör, Murat Sükuti, Taylan Balcıoğlu

Cycling As Transportation & Covid-19: Advantages of Shared Bicycles During Epidemics
Cycling As Transportation & COVID-19: Advantages of Shared Bicycles During Epidemics
Vahid Saatchian, Amin Azimkhani, Amir Zibaei, Mutlu Türkmen

11:15-12:45 Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Uygunluk
Physical Fitness

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Ayça GENÇ

Sedanter Bireylerde Dinamik Denge ile Çeşitli Parametreler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between Dynamic Balance and Various Parameters in Sedentary Individuals
Neslihan Akçay, Samet Kaplan, Mehmet Ali Öztürk, Mustafa Şakir Akgül

Adölesan Voleybolcularda Uyku Kalitesinin Fiziksel ve Motorik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Sleep Quality on Physical Motoric Features in Adolescant Volleyball Players
Samet Kaplan, Neslihan Akçay, Mahmut Esat Uzun, Mehmet Emin Yelken

Adölesanların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ile Motorik Performansları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Relationship Between the Physical Fitness Level and the Motoric Performance and Academic Success of Adolescents
Gökhan Çal, Armağan Şahin Kafkas, Muhammet Emin Kafkas

7-11 Yaş Grubu Cimnastikçilerin Olgunlaşma Düzeyleri ile Fiziksel Uygunlukları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nalysis of the Relationship Between Maturation Levels and Physical Fitness of Gymnasts Aged 7-11
Aykut Erdoğan, Pelin Aksen Cengizhan, Mehmet Yanık

Farkli Ülkelerde Temel Futbol Eğitimi Alan 9-14 Yaş Grubu Çocukların Antropometrik ve Motorik Yeterliliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Anthropometric and Motoric Competencies of Children Aged 9-14 Years Who Received Basic Football Education in Different Countries
Burak Bayramoğlu, Mehmet Soyal

Elit Futbol Hakemlerinde Pandemi Döneminde Vücut Ağırlığıyla Yapılan Direnç Antrenmanlarının Kas Kütlesini Koruma ve Yağ Oranına Etkisi
The Effect of Resistance Training with Body Weight on the Preservation of Muscle Mass and Fat Ratio in Elite Football Referees During the Pandemic Period
Yeliz Yol, Bülent Kayıtken

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Engelliler İçin Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivit-3
Physical Education and Sports in Disabilities – 3

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Okan ÇELİK

Ampute Futbolcuların Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarının ve Covid-19 Dönemi Sporcu-Antrenör İlişkilerinin Ampute Oluş Zamanına Göre İncelenmesi
Investigation of Amputee Footballers' Perceptions and Attitudes Towards the Covid-19 Outbreak and Athlete-Trainer Relationships in the Covid-19 Period According to the Time of Amputee Occurrence
Nurettin Konar, Ahmet Kurtoğlu, Faruk Akçınar

Alt Ekstremite Amputasyonlu Futbolcularda Yaşam Doyumu ile Vücut İmajları Arasındaki İlişki
Relationship Between Life Satisfaction and Amputee Body Image in Amputee Football Players with Lower Extremity Amputation
Alperen Şanal, Özdemir Atar, Gökmen Özen

Özel Gereksinimli Öğrencilerin Fiziksel Aktiviteye Katılımlarında Karşılaştıkları Problemler:Veli Görüşleri
The Problem That Students with Special Needs Face in Participation in Physical Activity: Parent Opinions
Reyhan Dağ, Sevim Akşit, E. Büşra Yılmaz, H. Can İkizler

Otizmde Güncel Yaklaşımlar: Bağırsak Mikrobiyotası ve Egzersiz
Current Approaches in Autism: Gut Microbiota and Exercise
Denizhan Kaya, Ayça Genç

Tekerlekli Sandalye Basketbol Branşı Oyuncularının Sporda İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of the Imagination Levels of Wheelchair Basketball Branch Players in Sports
Hasibe Çil, Numan Bahadır Kayışoğlu

Sözel Sunumlar
Oral Presentations

Fiziksel Aktivite ve Sağlık-2
Physical Activity and Health - 2

Oturum Başkanı/Chair:
Dr. Selma Karacan

4 Hafta Diyet Programı ile Yapılan Elektromyostimülasyon Uygulaması Diyetsiz Yapılana Göre Vücut Kompozisyonu Üzerinde Daha Etkilidir
4 Weeks EMS Exercise with Diet is More Effective Than Without Diet on Body Composition
Samet Kaplan, Neslihan Akçay, Hilal Doğan Güney, Mustafa Şakir Akgül

Covid-19 Geçiren Bazı Sporcularda Görülen Semptomların İncelenmesi-Pilot Çalışma
Investigation of Symptoms in Some Athletes with Covid-19: A Pilot Study
Hüseyin Günaydın, Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu

Veteran Sporcularda Farklı Tip Akut Egzersizlerin Homosistein, İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Ve Kortizol Seviyeleri Üzerine Etkileri
Effects of Different Types of Acute Exercises on Homocysteine, Insulin Growth Factor-1, and Cortisol Levels in Veteran Athletes
Engin Sağdilek, Yakup Zühtü Birinci, İbrahim Taymur, Ersin Budak, Emre Sarandöl, Şerife Vatansever, Serkan Pancar, Hüseyin Topçu, Aylin Beyaz, Şenay Şahin

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Youtube’da İzlenen “Evde Egzersiz” Etiketli Videoların Sosyal Ağ Analizi
Social Network Analysis of “Home Exercises” Labeled Videos Watched on YouTube During the COVID-19 Pandemic Process
Ferhat Büyükkalkan

Veteran Sporcularda Farklı Tip Akut Egzersizlerin Periferik Nörotrofik Faktör Seviyeleri ve Bilişsel İşlevler Üzerine Etkileri
Effects of Different Types of Acute Exercises on Peripheral Neurotrophic Factor Levels and Cognitive Functions in Veteran Athletes
Yakup Zühtü Birinci, Engin Sağdilek, İbrahim Taymur, Ersin Budak, Emre Sarandöl, Şerife Vatansever, Serkan Pancar, Hüseyin Topçu, Aylin Beyaz, Şenay Şahin

Farklı Ayak Postür Yapısına Sahip Sağlıklı Adölesanların Vücut Kitle İndeksi, Denge ve İzometrik Kalça Kas Kuvvet Değerlerinin İncelenmesi
Investigation of Body Mass Index, Balance and Isometric Hip Muscle Strength Values of Healthy Adolescents with Different Foot Postures
Semra Bıdıl, Nuran Küçük, Deniz Şimşek, Feridun Fikret Özer, Hülya Kalender, Ebru Yazgan

Tedavisi Tamamlanmış Covid-19 Tanılı Bireylerin, Fiziksel Aktivite Düzeylerinin, Covid-19 Tedavi Şekli ve Semptomları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effects of Physical Activity Levels of Individuals Diagnosed With Covid-19, Whose Treatment Was Completed, on the Form of Treatment and Symptoms of Covid-19
Betül Coşkun, Murat Koç, Özge Macit, Nazmi Sarıtaş, Cemal Alper Kemaloğlu, Dicle Aras, Ahmet Öztürk

Elektromyostimülasyon Uygulaması ve Zumba Egzersizinin Sedanter Kadınların Belirlenen Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Electromyostimulation Exercise and Zumba Exercise on Some Physical and Physiological Parameters of Sedentary Women
Neslihan Akçay, Hilal Doğan Güney, Mahmut Esat Uzun, Aybala Cebecik Özcan, Mustafa Şakir Akgül

12:45-13:15 Ana Salon A
Main Hall A
Kapanış Konuşmaları